← Back to Homepage

Contact Us

Members

Pratyush Manjeshwar
Lead Guitar

Pritish Manjeshwar
Singer & Rhythm Guitar

Rishik Tiwari
Drums

Rahul Kanungo
Bass Guitar

Vishwaraj Prabhakar
Keyboardist

E-Mail

sweetvenomofficial@gmail.com

Call Us (+91)

9930504882
9969286535
9969286545